انگلیسی
سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:  رحیم بهشتی                 

مرتبه علمی: استادیار پایه 10

بخش مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام

پست الکترونیکی: Beheshti@iaushab.ac.ir

 

مقالات کنفرانس

 

 1. بهشتي گويج رحيم:  بررسي مسموميت استافيلو كوكسي در انسان، اولين سمينار. دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز،1376.
 2. صدقيان محمد ، ديانت وحيد، محمدي اقدم محمود ، بهشتي گويج رحيم: گزارش رخداد يک مورد کيست هيداتيد Extradural کانال نخاعي ناحيه لومبوساکرال در انسان ، دومين همايش سراسري بيولوژي ، جامعه ، نگاهي به آينده ، دانشگاه فردوسي مشهد ، ارديبهشت 1385
 3. بهشتي گويج رحيم، وليلو محمد رضا، ديانت وحيد، صدقيان محمد، شايق جلال، موسي پور محمد: بررسي ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک علل ناباروري گاوهاي غير آبستن کشتاري در کشتارگاه صنعتي تبريز، دومين همايش سراسري بيولوژي، جامعه، نگاهي به آينده ، دانشگاه فردوسي مشهد، ارديبهشت 1385 .
 4. شايق جلال، بهشتي گويج رحيم، دولگري جليل: بررسي باكتريولوژيك رحم گاوهاي غير آبستن كشتاري در كشتارگاه صنعتي تبريز، دومين همايش سراسري بيولوژي، جامعه، نگاهي به آينده، دانشگاه فردوسي مشهد ، ارديبهشت 1385
 5. بهشتي گويج رحيم ، تاجيك پرويز، مطالعه تأثير غلظتهاي مختلف (10، 15 و 20%) مايع فوليكولي پيش تخمكگذاري گاو در رشد آزمايشگاهي رويانهاي دو سلولي موش، اولين سمينار منطقه اي دامپزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي ميانه 1386
 6. بهشتي گويج رحيم، شايق جلال، محمد موسي پور: مطالعه ميزان شيوع و اتيولوژي ورم پستان تحت بالُيني در گوسفندان، پنجمين گردهمائي دامپزشکان علوم بالُيني ايران، دانشگاه شهيد چمران، بهمن 1386.
 7. صدقيان محمد ، عشرتخواه بهراد، مبارکي صمد، ميرزائي اصل علي ، بهشتي گويج رحيم، هوشنگي امير فرهنگ: بررسي ميزان آلودگي ريه به نشخوارکنندگان کوچک به انگلهاي مولد بيماريهاي مزمن تنفسي در کشتارگاه سلماس، ، پنجمين گردهمائي دامپزشکان علوم بالُيني ايران، دانشگاه شهيد چمران، بهمن 1386.
 8. ديانت وحيد،  بهشتي گويج رحيم،  صدقيان محمد، وجدي حکم آباد رضا، احمدزاده عليرضا: بررسي تاَثير ماه و فصل زايش بر روي ميانگين اولين فحلي، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز(Days open) در گاوهاي شيري نژاد هولشتاين، پنجمين گردهمائي دامپزشکان علوم بالُيني ايران، دانشگاه شهيد چمران، بهمن 1386.
 9. ديانت وحيد،  صدقيان محمد،  بهشتي گويج رحيم، عشرتخواه بهراد، وجدي حکم آباد رضا، احمدزاده عليرضا: بررسي تاَثير تعداد  زايش بر روي ميانگين اولين فحلي، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز(Days open) در گاوهاي شيري، پنجمين گردهمائي دامپزشکان علوم بالُيني ايران، دانشگاه شهيد چمران، بهمن 1386.
 10. جلال شایق، رحیم بهشتیف جلیل دولگری شرف، هادی ظهوری: مطالعه فنوتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکهای کواگولاز منفی جدا شده از شیر گوسفند، نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، کرمان، 16-14 اسفند 1386.
 11. وليي کامبيز، بهشتي رحيم، خاکي آرش: گزارش درمانگاهي تومور سارکوئيد در يک راس الاغ در منطقه مايان تبريز، هشتمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديو لوژي دامپزشکي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 4-6 اسفند 1388.
 12. وليي کامبيز، فتاحيان حميدرضا، بهشتي رحيم: بررسي علل لنگش ناشي از بيماريهاي ناحيه سم در گاوميش­هاي منطقه تبريز، هشتمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديو لوژي دامپزشکي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، 4-6 اسفند 1388.
 13. رحيم بهشتي، کامبيز وليي، جمشيد قياسي قلعه کندي. مزايا و معايب عقيم سازي سگ­ها. اولين سمينار منطقه­اي دامپزشکي و توسعه پايدار، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 24 فروردين 1390.
 14. رحيم بهشتي، مجيد يوسفي اصل، بهراد عشرتخواه، عليرضا احمدزاده. مطالعه اثرات اضافه نمودن تائورين به مايع رقيق کننده مني بر فاکتورهاي ميکروسکوپي اسپرم گاوميش پس از رفع انجماد، اولين سمينار منطقه­اي دامپزشکي و توسعه پايدار، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 24 فروردين 1390.
 15. رحيم بهشتي، آيدن اسدي، ابوالفضل قرباني. مطالعه اثرات اضافه نمودن ويتامين E به محلول رقيق­کننده بر روي اسپرم گاوميش هاي بومي آذربايجان غربي، اولين سمينار منطقه­اي دامپزشکي و توسعه پايدار، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 24 فروردين 1390.
 16. يم بهشتي، آيدن اسد، ابوالفضل قرباني. تاثير اسيد آمينه سيستئين بر روي اسپرم گاوميش هاي بومي آذربايجان غربي، اولين سمينار منطقه­اي دامپزشکي و توسعه پايدار، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 24 فروردين 1390.
 17. ، مجيد يوسفي اصل، بهراد عشرتخواه. تاثير ترکيبات آنتي­اکسيدان گلوتامين در مايع رقيق کننده بر فراسنجه­هاي ميکروسکوپي مني گاوميش پس از رفع انجماد. اولين سمينار منطقه­اي دامپزشکي و توسعه پايدار، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 24 فروردين 1390
 18. كاظم جمالي طالشمكائيل، جمشيد قياسي قلعه كندي، رحيم بهشتي، ابوالفضل قرباني. تأثير مكمل كلريد آمونيوم، ويتامين E- سلنيوم طي دوره انتظار زايش بر روي ميزان سخت زائي و جفت ماندگي گاوهاي شيري، اولين سمينار منطقه­اي دامپزشکي و توسعه پايدار، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 24 فروردين 1390.
 19. كاظم جمالي طالشمكائيل، جمشيد قياسي قلعه كندي، رحيم بهشتي، ابوالفضل قرباني. تأثير مكمل كلريد آمونيوم، ويتامين E- سلنيوم طي دوره انتظار زايش بر روي ميزان ميزان در گاوهاي شيري،  اولين سمينار منطقه­اي دامپزشکي و توسعه پايدار، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 24 فروردين 1390.
 20. كاظم جمالي طالشمكائيل، جمشيد قياسي قلعه كندي، رحيم بهشتي، ابوالفضل قرباني. تأثير مكمل كلريد آمونيوم، ويتامين E- سلنيوم طي دوره انتظار زايش بر روي ميزان ورم پستان در گاوهاي شيري،  اولين سمينار منطقه­اي دامپزشکي و توسعه پايدار، ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 24 فروردين 1390.
 21. وليي کامبيز، بهشتي رحيم. لنگش ناشي از جراحات سم و علل شايع آن در گاوداري­هاي منطقه تبريز، همايش منطقه اي دامپزشکي وتوسعه پايدار، 24 فروردين 1390.
 22. وليي  کامبيز، بهشتي  رحيم، عالمي  حانيه. گزارش درمانگاهي درمان جراحي انباشتگي شکمبه و شيردان ناشي از توپي هاي مويي در گوساله گاوميش، هفدهمين کنگره دامپزشکي ايران، 11-9 ارديبهشت 1391.
 23. وليي  کامبيز، بهشتي  رحيم، عالمي  حانيه. گزارش درمانگاهي درمان يک مورد آبسه درمحوطه لگني يک راس گاوميش، هفدهمين کنگره دامپزشکي ايران، 11 -9 ارديبهشت 1391
 24.  وليي  کامبيز، بهشتي  رحيم، عالمي  حانيه. گزارش درمان جراحي توهم رفتگي روده متعاقب چسبندگي ناشي ازفتق نافي در يک راس گوساله هلشتاين، هفدهمين کنگره دامپزشکي ايران، 11-9 ارديبهشت 1391.
 25. وليي کامبيز،  عابدي­چم غلامرضا، بهشتي رحيم، اشرف­زاده محمد. درمان جراحي عارضه کارپوس والگوس در يک قلاده توله شير، دهمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشکي ايران، 21-19 مهر 1391.
 26. 14-  وليي کامبيز، بهشتي رحيم، موسي­پور محمد. درمان جراحي پارگي مري و ناي متعاقب دريدگي در ناحيه گردني يک قطعه شترمرغ مولد، دهمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشکي ايران، 21-19 مهر 1391.
 27.   وليي کامبيز، بهشتي رحيم. گزارش درمانگاهي فيستول دوازدهه-جلدي در يک راس گوسفند، دهمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشکي ايران، 21-19 مهر 1391.
 28. بهشتی رحیم، اصغر علیلو کاظم، قیاسی جمشید. اثرات افزودن تائورین در دو رقیق کننده بر  فراسنجه های کیفی و حرکتی اسپرم گاومیش. دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در صىعت دام، طیور و آبزیان، 14 اسفند 1393.
 29. 28. Beheshti Govij, R, Tajik,P, Soleimani rad, J, Mohamadi rosha اndeh, A. (2007). Effect of different concentrations of bovine follicular fluid and bovine fetal cord serum on the development of 2-cell mou se embryos in-vitro. 8th congress on reproductive biomedicine, Tehran.
  1. 29. Beheshti Govij, R, Tajik,P,  Soleimani rad, J ,Mohamadi roshandeh, A. (2008). Effect of different concentrations of bovine preovulatory follicular fluid and oestrus cow serum on the development of two-cell mouse embryos in vitro.16th ICAR congress,Hungary.
 30. 30. Beheshti, R. (2010).  Antibody titer against Newcastle disease in poultry. 2th IVPC congress, Tehran.

31.  Ghiasi, ghaleh-kandi, J., Teshfam, M., Hatefinazhad, K., Beheshti, R., Ebrahimnazhad, Y., and Yeghaneh, A., 2009. Effect of Different Levels of Perlite on Leucine Aminopeptidase mucosal enzymes activity small intestinal of broiler chicks. Second International Veterinary Poultry Congress. Tehran, Iran.

32. Kambiz valiei, Gholamreza abedi, Reza khandanlou, Hanieh alemi, Rahim beheshti. A Short Review of Fospropofol-A New Form of Propofol, 3rdInternational symposium of veterinary surgery & 9th Iranian symposium of Veterinary Surgery,Anesthesia& Radiology ,25-28 April 2011.

33. Rahim Beheshti, Firuz Karrari, Kambiz Valiei, Aghil nedaii. Effect of Royal Jelly on cryopreservation of buffalo semen. The 3rdInternational congress of large animal practitioners, 8-9 February 2015.

34. Rahim Beheshti, Kambiz Valiei, Mohammad Nouri. Effect of Bovine serum albumin in Bioxcell semen extender on cryopreservation of buffalo semen. The 3rdInternational congress of large animal practitioners, 8-9 February 2015.

.

 

 

 

   دانلود : Royal_jelly.pdf           حجم فایل 356 KB
   دانلود : Untitled1.pdf           حجم فایل 288 KB
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.